अ/a

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
अंक अँक अँख अंग अँग अंघ अँघ अंध अंच
अँच अंछ अंज अँज अँझ अँट अंट अँठ अंड अँड
अंत अँत अँथ अंथ अंद अदर अँद अँध अंब अँब
अंभ अंम अँव अंश अंष अंस अँस अंह अँह अइन
अइय अइस अइह अउ अउझ अउठ अउत अउध अउर अउल
अउह अऊत अऊल अएर अकं अक अकच अकट अकड अकत
अकथ अकध अकन अकब अकर अकल अकव अकस अकह अका
अकि अकी अकु अकू अकृ अके अकै अको अकौ अक्
अखं अख अखग अखड अखत अखन अखब अखय अखर अखस
अखा अखि अखी अखु अखू अखे अखै अखो अखौ अख्
अगं अग अगई अगच अगज अगट अगड अगण अगत अगद
अगन अगम अगर अगल अगव अगस अगह अगा अगि अगी
अगु अगू अर् अगे अगो अगौ अनौ अग् अघ अघ-
अघध अघट अघन अघभ अघम अघव अघा अघी अघे अघो
अघौ अघ् अध् अचं अचक अचग अचत अचन अचप अचभ
अचम अचय अचर अ-च अचल अचव अचा अचि अची अचू
अचे अचै अचो अच् अचछ अछक अछग अछत अछन अछप
अछभ अछय अछर अछल अछव अछा अछि अछू अछे अछो
अजं अज अजक अज- अजग अजट अजड अजद अजन अजप
अजब अजम अज़ अजय अजर अजल अजव अजस अजह अजा
अजि अजी अजु अजू अजे अजै अजो अजौ अज् अझर
अझू अझो अटं अट अटक अट- अटख अटट अटन अटप
अटब अटम अटर अटल अटव अटह अटा अटि अटी अटू
अटे अटो अटृ अट् अठं अठ अठइ अठई अठक अठ-
अठख अठत अठन अठप अठम अठल अठव अठस अठह अठा
अठि अठी अठे अठो अठौ अडं अड़ अडग अडड अडर
अडि अडी अडू अडै अडो अड् अढ़ अढत अणं अणक
अणच अणद अणम अणस अणा अणि अणी अणु अणो अतं
अतः अतए अतग अतट अतत अतथ अतद अतन अतप अतम
अतर अतल अतव अतस अता अति अती अतु अतू अतृ
अते अतो अतौ अत् अथ अथऊ अथक अथच अथन अथम
अथर अथल अथव अथा अथि अथै अथो अदं अदक अदग
अदत अदद अदन अदब अदभ अदम अदय अदल अदव अदह
अदा अदि अदी अदु अदू अदृ अदख अदे अदै अदो
अदौ अद् अधं अधः अध अध- अधक अधख अधग अधच
अधड अधन अधम अवम अधर अधव अधश अधस अधा अधि
अधी अधु अधू अधे अधै अधो अधौ अनं अन अन-
अनइ अनक अनख अनग अनम अनघ अनच अनज अनट अनड
अनण अनत अनद अनध अनन अनप अनफ अनब अनभ अ-न
अनय अनर अनल अनव अनश अनस अनह अना अनि अनी
अनु अनू अनृ अने अनै अनो अन् अपं अप अपक
अपख अपग अप- अपघ अपच अपछ अपज अपट अपठ अपड
अपढ अपण अपत अपथ अपद अपध अपन अपप अपब अपभ
अपम अपय अपर अ-प अप अपल अपव अरव अपश अपष
अपस अपह अपा अपि अपी अपु अपू अपृ अपे अपै
अपो अपौ अप् अफ़ अफग अफज अफत अफन अफर अफल
अफव अफश अफस अफी अफु अफे अफ् अबं अब अबक
अबख अबग अबट अबड अबत अबद अबध अबर अबल अबव
अबस अबा अबि अबी अबु अबझ अबू अबे अबै अबो
अब् अभं अभअ अभक अभग अभद अभय अभर अभल अभव
अभा अभि अभी अभु अभू अभृ अभे अभै अभो अभौ
अभ् अमं अम अमक अमग अमच अमज अमड अमत अमद
अमन अमम अमर अमल अमस अमह अमा अमि अमी अमु
अमू अमृ अमे अमै अमो अमौ अम् अयं अयः अय
अयक अयज अयत अयथ अयन अयम अयर अयव अयश अयस
अया अयि अयु अये अयो अयौ अरं अर अरइ अरई
अरक अरग अरघ अरध अरच अरज अरझ अरड अरण अरत
अरथ अरद अरन अरप अरब अरभ अरम अरर अरल अ-र
अरस अरह अरा अरि अरी अरु अरू अरे अरै अरो
अरौ अहर अलं अल अलइ अलई अलक अलख अलग अलघ
अलच अलछ अलज अलत अलप अलफ अलब अलभ अलम अलय
अलर अलल अल् अलव अलस अलह अला अलि अली अलु
अलू अले अलै अलो अलौ अवं अव अवक अवल अव-
अवख अवग अवघ अवच अवज अवझ अवट अवड अवढ अवण
अवत अवद अवध अवन अवप अवब अवभ अवय अवर अवव
अवश अवस अवष अवह अवा अवि अवी अवृ अवे अवै
अव् अशं अशक अशत अशन अशब अशर अशस अशा अशि
अशी अशु अशू अशे अशो असो अशौ अश् अस् अषा
अष् असं असइ असक असग असज असढ असण असत असथ
असद असन असप असफ असब असभ असम अ-स असय असर
असल असव असह असा असि असी असु असू असृ असे
असै असौ अहं अहः अह अहक अहट अहत अहथ अहद
अहन अहप अहम अहल अहव अहश अहस अहा अहि अही
अहु अहू अहे अहै अहो अह्
 
लौटें          मुख पृष्ठ