शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
आँ आँक आँख आँग आंग आँघ आँच आंच आँज
आंज आँट आँठ आँड आँत आंत आंद आँध आंध आँब
आंव आंब आँय आँव आँश आंश आंष आंस आँस आँह
आइं आइ आइन आइस आई आईन आउं आउ आउज आउध
आउब आउस आऊ आकं आक आकड आकन आकब आकर आकल
आकष आकम आकस आका आकश आकि आकी आकु आकू आकृ
आको आक् आखं आखत आख आखन आखर आखा आखि आखी
आखु आखे आखो आख् आगं आग आगड आगण आगत आगप
आगब आगम आगर आगल आगव आगस आगा आगि आगी आगु
आगू आगृ आगे आगो आगौ आग् आघ आघन आघर आघा
आघी आघु आघू आघो आघ् आच आचम आचय आचर आचा
आचि आचू आच् आछन आछर आछा आछि आछी आछे आछो
आज आज- आजग आजन आजम आजा आ-ज आजि आजी आजु
आजू आज् आटन आटर आटा आटी आटो आठक आठव आठे
आडँ आडं आड़ आढ आढक आढ़ आढ् आणं आणक आणन
आणव आणा आणु आतं आतत आतन आतप आतम आतर आतश
आतस आता आति आती आतु आतृ आतो आत् आथ आथन
आथर आथि आथी आदं आद आदत आदम आदर आदह आदा
आदि आदी आदृ आदे आदौ आद् आध आधम आधर आधा
आधि आधी आधु आधू आधृ आधे आधो आध् आनं आन
आनक आनत आन- आनद आनन आनब आनम आनय आनर आना
आनि आनी आनु आनू आनृ आने आनै आन् आप आपक
आपग आपच आपज आपण आपत आ-प आपद आपध आपन आप-
आपप आपय आपर आपव आपस आपा आपी आपु आपू आपे
आपो आप् आफत आफ- आफर आफि आफू आबं आब आबक
आबख आबग आवग आबज आबड आबत आबद आबन आब- आबर
आबल आबा आ-ब आबि आबी आबे आब् आभं आभ आभर
आभा आभि आभी आभु आभू आभृ आभो आभ् आमं आम
आम- आमड आमण आमद आमन आमय आमर आमल आमा आमि
आर् आमी आमु आमू आमे आमो आम् आयँ आयद आय
आय- आयत आयम आयव आयस आया आयु आयो आरं आर
आरक आ-र आरख आरग आरच आरज आरट आरण आरत आरभ
आरथ आरन आर- आरब आरम आरव आरष आरस आरा आरि
आरी आरु आरू आरे आरो आरौ आलं आल आलक आल-
आलथ आलन आलप आलम आलय आलव आलस आला आलि आली
आलु आलू आले आलै आलो आ-ल आल् आवं आव आवज
आवझ आवट आवध आवन आ-व आव- आवभ आवर आवल आवश
आवस आवह आवा आवि आवृ आवे आशं आश आशक आशन
आशय आशर आशव आशा आसा आशि आशी आशु आश् आषन
आषर आषा आषु आसं आस आसक आसत आसथ आसन आसप
आसब आसम आसय आसर आसव आसि आसी आसु आसू आसे
आसो आसौ आस् आह आहट आहत आहन आहर आहल आहव
आहा आहि आहु आहू आहृ आहै आहौ आह्
 
लौटें          मुख पृष्ठ