छ/chh

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
छंग छँग छँछ छंछ छंट छँट छँड छंद छँद
छः छई छउँ छउन छकड छकन छका छकि छकी छकौ
छक् छगड छगन छगर छगल छगु छ-ग छग् छछं छछा
छछि छछू छछे छछौ छजन छजल छज् छटं छटक छटप
छटा छटु छट् छठव छठा छठी छड़ छत छतग छतन
छतर छतल छतव छता छति छती छतु छतौ छत् छ्त
छदं छद छद- छदन छदा छद् छन छनक छनछ छन-
छनद छनन छनभ छनव छनि छन् छप छपक छपछ छपट
छपद छपन छपर छपव छपह छपा छप् छब छबड छब-
छबन छबि छबी छबु छब् छम छमक छमछ छमत छमन
छमव छमा छमि छमु छय छयन छयल छया छर छरक
छरछ छरद छरन छरब छरह छरा छरि छरी छरो छर्
छलं छल छलक छल- छलछ छलन छलब छलम छलह छला
छलि छली छलौ छल् छ्ल छव छवक छवा छवि छवै
छहर छहि छही छाँ छां छाई छाउ छाक छाग छाच
छाछ छाज छाड छात छाद छान छाप छाब छाम छाय
छार छाल छाव छाह छिउ छिं छिछ छि छिअ छिक
छिग छिच छिज छिट छिड छिण छित छिद छिन छिप
छिम छिय छिर छिल छीं छी छीअ छीआ छीक छीछ
छीज छीट छीड छीत छीद छीन छीप छीब छीम छीय
छीर छील छीव छुँ छुआ छुई छुग छुच छुछ छुट
छुड छुत छुद छुध छुन छुप छुभ छुल छुर छुव
छुह छूँ छू छूआ छूई छूछ छछु छूट छूत छून
छें छेक छेड छेत छेद छदक छेन छेर छेल छेव
छेह छै छैद छैन छैय छैल छों छोआ छोई छोक
छोछ छोट छोड छोत छोन छोण छोप छोभ छोम छोर
छोल छोह छौं छौन छौर छौल छ्व
 
लौटें          मुख पृष्ठ