शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
तरव तुल तंभ तँई तंक तंग तँग तंज तंड
तंत तंद तंब तँब तंव तंम तँव तअज तअम तअल
तअस तइँ तइन तइस तई तउ तऊ तक तकड तकद
तकन तकब तकम तकर तकल तकव तकस तका तकि तकु
तकै तको तक् तक- तखड तखत तकफ तखम तखर तखल
तखा तखि तखी तखै तख् तगड त-ग तगद तगन तग-
तगम तगर तगल तगस तगा तगि तगी तग् तघा तचन
तचा तचि तच् तज तजक तजग तजन तजम तजर तजब
तजी तजि तज् तटं तट तटक तटग तटन तटव तटस
तटा तटि तटी तट् तठ तड़ तडि ताड तण तणई
तणक तणत तणम तणी तणु तणौ तत् तत ततक ततख
ततछ ततत तत- ततप ततब ततर ततस ततह तता तति
ततु ततै ततो तथा तथै तथो तथ् तद् तदं तदन
तदप तदब तदर तदा तदि तदी तदु तदग तधी तन
तनक तनख तनग तनज तन- तनत तनद तनध तनन तनप
तनब तनम तनय तनर तनव तनस तनह तना तनि तनी
तनु तनू तने तनै तनो तन् तपः तप( तपक तपच
तपड तपत तपन तपभ तपर तपल तपव तपश तपस तपा
तपि तपी तयु तपु तपे तपो तपौ तप् तृप तफ़
तफत तफर तफस तफा तब तबक तबद तबर तबल तबस
तबा तबि तबी तबे तबो तब् तभी तमं तमः तमप
तम तमअ तमक तमग तमच तमज तमत तमद तमन तम-
तमय तमर तमल तमस तमह तमा तमि तमी तमु तमू
तमे तमो तय तयन तया तय् तरं तंर तरे तर
तरई तरक तरख तरग तरच तरछ तरज तरण तरत तरद
तरन तरप तर- तरफ तरब तरम तरर तरल तरस तरह
तरा तरि तरी तरु तरू तरै तरो तरौ तर् तल
तलक तल- तलख तलग तलघ तलछ तलप तलफ तलब तलम
तलव तलह तला तलि तलु तले तलै तलो तलौ तल्
तवँ तव तवक तव- तवज तवन तवर तवल तवा तवि
तवी तवे तशा तशद तशर तश् तष् तस तसक तसग
तसद तसन तसफ तसब तसम तसल तसव तसी तसु तसू
तस् तहँ तह तहक तहख तहज तहत तह- तहन तहम
तहर तहल तहव तहस तहा तहि तही तहो ता- ताँ
तां ताई ताउ ताऊ ताक ताख ताग ताछ ताज ताट
तात ताथ ताद ताध तान ताप ताफ ताब ताम ताय
तार ताल ताव ताश तास ताह तिं तित ति तिआ
तिउ तिक तिख तिग तिघ तिच तिज तिड तिण तिथ
तिद तिव तिध तिन तिप तिफ तिब तिम तिय तिर
तिल तिश तिष तिस तिह ती तीअ तीक तीख तीछ
तीज तीत तीन तीप तीम तीय तीर तोर तील तीव
तीस तीह तुं तुड तुँ तुअ तुइ तुई तुक तुख
तुग तुच तुछ तुज तुझ तुट तुठ तुण तुत तुद
तुन तुप तुफ तुब तुभ तुम तुर तुव तुश तुष
तुस तुह तूँ तू तूख तूझ तूट तूठ तूण तूत
तू- तूद तून तूफ तूब तूम तूय तूर तूल तूव
तूष तूस तृक तृख तृज तृण तृम तृत तृन तृफ
तृष तृस ते तें तेइ तेई तेख तेग तेज तेड
तेण तेत तेन तेम तेर तेल तेव तेह तैं तैक
तैख तैज तैत तैथ तैन तैम तैय तैर तैल तैश
तैष तैस तों तो तोअ तोइ तोई तोक तोख तोट
तोड तोत तो- तोद तोन तोप तोफ तोब तोम तोय
तोल तोश तोष तोस तोह तौं तौ तौक तौच तौज
तौत तौन तौफ तौब तौर तौल तौष तौस तौह त्य
त्र त्व त्स
 
लौटें          मुख पृष्ठ