न/na

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
निक नंग नंच नंज नंद नदं नँद नंब नंश
नंस नइय नइह नई नउँ नउ नउआ नउक नउज नउन
नउर नउल नएप नओढ नक नक- नक नकट नकड नकद
नकन नकप नकफ नकब नकम नकल नकव नकश नकस नका
न-क नकि नकी नकु नके नक् नख नख- नखख नखच
नखज नखत नखन नखप नखब नखम नखर नखा नखि नखी
नखे नखो नख् नग नग- नगज नगण नगद नगध नगन
नगप नगफ नगभ नगम नगर नगव नगा नगी नगे नगो
नगौ नग् नघन नघा नचन नचव नचा नचि नची नचौ
नछत नजद नजर नज़ नजल नजा नजि नजी नजू नज्
नट नटई नटक नट- नटत नटन नट नटम नटव नटस
नटा नटि नटी नटु नटे नटै नटट नठन नड नडक
नड- नडि नडी नड् नढ़ नत नतइ नतक नत- नतन
नतप नतम नतर नता नति नती नतु नतै नतो नत्
नथ नथन नथि नथी नथु नद नदन नदम नदर नद-
नदा नदि नदी नदे नदो नद् नधन नधा ननं ननक
ननद ननस नना ननि ननु ननो नन् नपत नपन नपर
न-प नपा नपु नप् नभी नफर नफस नफा नफी नफ़
नफ् नबी नबे नब् नभः नभ नभग नभच नभ- नभन
नभय नभश नभस नभा नभि नभो नभौ नभ् नम नमक
नमग नमत नमद नमन नमश नमस नमा नमि नमी नमु
नमू नमे नम् नय नय- नयक नयज नयण नयन नयर
नयव नयश नया नरं नर नरई नरक नर- नरख नरग
नरच नरज नरत नरद नरन नरप नरब नरभ नरम नरर
नरव नरस नरह नर नरा नार नरि नरी नरु नरे
नरो नर् नल नलक नल- नलद नलन नलप नलब नलम
नलव नला नलि नली नलु नलो नल् नवं नव नवक
नव- नवग नवछ नवड नवत नवद नवध नवन नवप नवफ
नवम नवर नवल नवव नवस नवा नवि नवी नवे नवै
नवो नव् नशन नसा नशा नशी नशे नशो नश् नष
नषत नषन नष- नष् नसं नस नस- नसत नसन नसब
नसर नसल नसव नसह नसी नसू नसे नस् नहँ नह
नहछ नहट नहन नहर नहल नहव नहस नहा नहि नही
नहु नहू नाँ नां ना ना- नाइ नाई नाउ नाऊ
नाक नाख नाग नाच नाज नाट नाठ नाड नाण नात
नाथ नाद नाध नान नाप नाफ नाब नाभ नाम नाय
नाल नाव नाश नाष नास नाह निं निँ निः नि
निअ निआ निउ निऋ नि- निख निग निघ निच निछ
निज निझ निट निठ निड निढ नित निथ निद निध
निन निप निव निफ निब निर निभ निम निय निल
निश निष निस निह नीं नीअ नीक नीख नीग नीच
नीज नीझ नीठ नीड नीत नीद नीध नीप नीब नीम
नीय नीर नील नीव नीश नीस नीह नुक नुख नुग
नुच नुज नुत नुन नुम नुस नुह नू नूक नूत
नूद नूध नून नूप नूर नूह नृ नृ- नृग नृघ
नृत नृप नृम नृश नृस ने नेअ नेई नेउ नेक
नेख नेग नेच नेछ नेज नेट नेठ नेड नेत नेद
नेन नेप नेफ नेब नेम नेय नेर नेव नेष नेस
नेह नै नैऋ नैक नैग नैघ नैच नैज नैट नैड
नैत नैद नैध नैन नैप नैभ नैम नैय नैर नैल
नैव नैश नैष नैस नैह नोआ नोइ नोक नोख नोच
नोट नोद नोन नोब नोर नोल नोव नोह नौं नौक
नौ- नौग नौच नौज नौट नौड नौढ नौत नौद नौध
नौन नौप नौब नौम नौर नौल नौव नौश नौस नौख
नो- नौह न्य न्न न्व न्ह
 
लौटें          मुख पृष्ठ