भ/bh

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
भँइ भंक भंग भँग भंज भँज भँट भंट भंठ
भंड भँड भंत भँब भंभ भँभ भँय भँव भँस भंस
भइय भई भउ भउज भक भकट भकड भकभ भक- भकर
भकव भकस भका भकु भकू भको भक् भख भखन भखी
भगं भग भगई भग- भगण भगत भगद भगन भगर भगल
भगव भगह भगा भगि भगी भगे भगो भगौ भग् भचक
भ-च भच् भजन भजा भजि भट भटई भटक भट- भटन
भटभ भटव भटा भटि भटु भटू भटे भटै भटो भट्
भठि भठु भडं भड़ भडे भड् भण भणन भणि भतर
भतव भतह भता भति भती भतु भत् भदं भद भदई
भदभ भदर भदव भदा भदे भदै भदौ भद् भनक भनन
भनप भनभ भनि भपा भबक भबू भब् भभक भभर भभी
भभू भभ् भमन भयं भय भय- भयच भयड भयत भयद
भयव भया भय् भरं भर भरई भरक भरट भरण भरत
भरथ भरद भरन भर- भरप भरभ भरम भरर भरल भरव
भरस भरह भरा भरि भरी भरु भरे भरै भरो भरौ
भर् भल भलक भलट भलप भलभ भलम भल- भला भले
भल् भवँ भवं भव भवक भव- भवच भव् भवत भवद
भवन भवप भवर भवा भवि भवी भवे भष भषण भषन
भसं भसक भसन भसम भसा भसि भसु भसू भस् भहर
भहू भाँ भां भाव भा भाइ भाई भाउ भाऊ भाए
भाक भा- भाख भाग भाज भाट भाठ भाड भाण भात
भाथ भाद भान भाप भाफ भाब भाभ भाम भाय भार
भाल भाष भास भिं भिग भिआ भिक भिख भिच भिज
भिट भिड भित भिद भिन भिय भिर भिल भिश भिष
भिस भीं भी भीउ भीक भीख भीग भीच भीज भीट
भीड भीत भीन भीभ भीम भीर भील भीव भीष भीस
भुँ भुं भूँ भुअ भुआ भुई भुइ भुक भूक भुख
भुग भुच भुज भुट भुठ भुड भुत भुन भुब भुम
भुय भुर भूर भुल भुव भुश भुस भुह भूड भू
भू- भूआ भूई भूख भूग भूच भूज भूट भूण भूत
भूद भूध भून भूप भूब भूभ भूम भूय भूल भूव
भूश भूष भूस भृं भृग भृक भृत भृम भृश भृष
भें भेउ भेक भेख भेज भेट भेड भेत भेद भदक
भेन भेभ भेर भेल भेव भेश भेष भेस भैं भै
भैक भैच भैज भैड भैद भैन भैम भैय भैर भैव
भैष भैह भों भो भोक भोग भोज भोट भोड भोण
भोत भोथ भोन भोप भोब भोम भोय भोर भोल भोस
भौं भौ भौक भौग भौच भौज भौ- भौट भौठ भौण
भौत भौन भौप भौम भौर भौल भौस भ्र भंश भ्व
 
लौटें          मुख पृष्ठ