म/m

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
मुह मँ मंक मंख मंग मँग मंच मँछ मंज
मँज मंझ मँझ मंठ मंड मँड मँढ मंत मंथ मंद
मँद मंश मंस मँस मअन मइँ मइक मइत मइम मइय
मइल मई मई मउग मउर मउल मउस मकई मकड मकत
मकद मकन मकफ मकब मकर मकल मकस मका मकु मकू
मके मको मक् मख मख़ मखत मखद मखध मखन मख-
मखफ मखम मखर मखल मखव मखस मखा मखी मखे मखो
मखौ मग मगज मगण मगद मगध मघध मगन मगम मगर
मगा मगल मगस मगह मगु मगो मग् मध मघई मधव
मधा मधो मचक मचन मचम मचल मचव मचै मचा मचि
मचु मचे मचो मच् मछं मछ मछर मछल मछव मछु
मछे मजू मजक मजज मजद मज़ मजन मजब मजम मजर
मजल मजह मजा मजि मजी मजे मज् मझ मझक मझध
मझर मझल मझा मझि मझु मझे मझो मट मटक मटख
मटन मट- मटम मटर मटल मटा मटि मटी मटु मट्
मठ मठध मठ- मठर मठा मठि मठी मठु मठो मठौ
मड़ मडउ मढ़ मणि मणी मतं मत मत- मतद मतन
मूल मतर मतल मतव मता मति मती मते मतै मत्
मतस मथन मथव मथा मथि मथु मथू मथौ मथ् मदं
मद मदक मद- मदख मदग मदध मदत मदद मदन मदप
मदफ मदभ मदय मदर मदस मदह मदा मदि मदी मदु
मदो मद् मधई मधथ मधि मधु मधप मघु मधू मध्
माध मनः मन मनई मनउ मनक मनग मनच मन- मनज
मनत मनन मनम मनर मनल मनव मनश मनस मनह मना
मनि मनी मनो मनु मनू मने मनौ मन् मफर मम
ममत ममन ममर ममा ममि ममी ममो मम् मयं मय
मयग मयत मयन मयम मय- मयस मया मयी मयु मयू
मये मरं मर मरक मरख मरग मरघ मरच मर- मरज
मरण मरत मरद मरन मरब मरभ मरम मरल मरव मरस
मरह मरा मरि मरी मरु मरू मरे मरो मर् मलं
मल मलक मलख मलग मलघ मलज मल- मलझ मलट मलत
मलद मलध मलन मलष मलप मलब मलभ मलम मलय मलर
मलव मलस मलह मला मलि मली मलू मले मलै मलो
मल् मवक मवन मवर मवस मवा मशक मवे मश मशग
मशर मशव मशह मशा मशी मश् मष मषि मषी मष्
मस मसऊ मसक मसख मस- मसज मसट मसड मसत मसन
मसम मसय मसर मसल मसव मसह मसा मसि मसी मसु
मसू मसृ मसे मसो मसौ मस् महँ महं मह महक
महज महट महण महत महद महन महफ महब महम महर
महल महश महस महा महि मही महु महू महे महै
महो महौ मह् माँ मां मा माइ माई माउ माक
माख माग माघ माच माछ माज माझ माट माठ माड
माढ माण मात माथ माद मान माप माफ माम माय
मार माल माव माश माष मास माह मिं मिग मिड
मिआ मिक मिच मिछ मिज मिट मिठ मिण मित मिथ
मिन मिम मिय मिर मिल मिश मिष मिस मिह मीं
मीआ मीच मीज मीट मीठ मीड मीढ मीत मीन मीम
मीय मीर मील मीव मीस मुँ मुग मुं मुथ मुअ
मुआ मुक मुख मुच मुछ मुज मुझ मुट मुठ मुड
मुण मुत मतब मुद मुध मुन मुफ मुब मुम मुय
मुर मुल मुव मुश मुष मुस मूस मूँ मूं मू
मूआ मूक मूख मूच मूछ मूज मूझ मूठ मूड मूढ
मूत मून मूर मूव मूश मूष मृक मृग मृच मृज
मृड मृण मृत मृथ मृद मृध मृन मृष में मेअ
मेक मेख मेग मेघ मेच मेछ मेज मेट मेठ मेड
मेढ मेथ मेद मेध मेन मेम मेय मेर मेल मेव
मेष मेस मेह मैं मै मैक मै- मैग मैच मैज
मैट मैत मैथ मैद मैन मैम मैय मैर मैल मैश
मैह मों मो मोई मोक मोख मोग मोघ मोध मोच
मोछ मोज मोट मोठ मोड मोढ मोण मोत मोथ मोद
मोन मोप मोम मोय मोर मोल मोव मोश मोष मोस
मोह मौं मौ मौअ मौक मौख मौग मौध मौज मौड
मौढ मौत मौद मौन मौर मौल मौष मौस मौह म्य
म्र म्ल म्ह
 
लौटें          मुख पृष्ठ