र/ra

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
रोम रंक रंग रँग रंच रंज रंझ रंड रँड
रंत रंद रँद रंध रंब रंभ रँभ रंह रअय रइअ
रइक रइन रइब रई रईस रउत रउर रऐय रकछ रकत
रक़ रकब रकम रका रके रक् रत् रख रखट रखड
रखन रख- रखल रखव रखश रखा रखि रखी रखे रखै
रखौ रग रगं रगड रगण रगत रगद रग- रगप रगब
रगर रगव रगा रगी रगे रग् रघु रघू रधौ रघ्
रचक रचन रचय रचव रचा रचि रची रच् रछय रज
रजअ रजक रजग रज- रजत रजध रजन रजप रजब रजल
रजव रज़ रजस रजा रजि रजी रजु रजो रज् रझन
रटं रट रटन रटत रठ रड़ रडा रढ़ रण रण-
रणख रणत रणध रणन रणम रणर रणस रणा रणि रणे
रणो रत रत- रतन रतब रतल रतव रतश रतह रता
रति रती रतु रतू रतो रतौ रथं रथ रथ- रथक
रथव रथस रथा रथि रथी रथो रथ् रद रद- रदच
रदन रदब रदी रद् रधा रधे रन रनक रनछ रनन
रनब रन- रनव रनि रनी रने रपट रपा रपु रफ
रफत रफल रफा रफी रफू रफ़ रफ् रब रबक रबड
रबद रबर रबा रबी रब् रभस रम रमइ रमक रमच
रम- रमज रमझ रमठ रमड रमण रमत रमद रमन रमल
रमा रमि रमी रमू रमे रमै रम् रय रयण रयन
रया रय् ररं रर ररक ररन ररि रर् रलन रल-
रला रलि रली रल् रव रवक रवण रवत रवथ रवन
रवा रवि रवे रवै रशन रशा रशी रश् रष् रस
रसक रस- रसख रसग रसच रसछ रसज रसड रसत रसद
रसन रसप रसब रसभ रसम रसर रसल रसव रसा रसि
रसी रसु रसू रसे रसो रसौ रस् रहं रहँ रह
रहक रहच रह- रहट रहठ रहड रहत रहन रहम रहर
रहल रहव रहस रहा रहि रही रहु रहू राँ रां
रा राआ राइ राई राउ राक राख राग राघ राच
राछ राज राट राठ राड राढ राण रात राद राध
रान राप राब राम राय रार राल राव राश राष
रास राह रिं रिअ रिआ रिक रिख रिग रिच रिज
रिझ रिट रिड रिण रित रिद रिध रिन रिप रिफ
रिब रिभ रिम रिय रिर रिल रिव रिश रिष रिस
रिह रीं री रीग रीछ रीझ रीठ रीढ रीण रीत
रीध रीम रीर रीष रीस रीह रुं रुँ रु रुआ
रुई रुक रुख रुग रुच रुज रुझ रुठ रुण रुत
रुद रुध रुन रुप रुब रुम रुर रुल रुव रुश
रुष रुस रुह रूँ रू रूआ रूई रूक रूख रूच
रूछ रूज रूझ रूठ रूड रूढ रूत रूद रून रूप
रूब रू- रूम रूर रूल रूष रूस रूह रें रे
रेउ रेक रेख रेग रेघ रेच रेज रेट रेड रेण
रेत रेन रेप रेफ रेर रेल रेव रेश रेष रेस
रेह रै रैअ रैक रैड रैण रैत रैद रैन रैम
रैय रैल रैव रैश रैस रैह रों रोआ रोइ रोऊ
रोक रोग रोच रोज रोझ रोट रोठ रोड रोद रोध
रोन रोप रोब रोय रोर रोल रोव रोश रोष रोस
रोह रौट रौं रौ रौक रौख रौग रौच रौज रौत
रौद रौन रौप रौम रौर रौल रौश रौस रौह र्य
र्व
 
लौटें          मुख पृष्ठ