ल/la

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
लगन लंक लंग लँग लंघ लँघ लंच लंज लँज
लंठ लंड लँड लंत लंद लंप लंब लंभ लँह लउआ
लउट लऊक लक लकड लक- लकब लकर लक़ लकल लकव
लकस लका लकी लकु लको लक् लखध लखड लखण लखन
लखप लख- लखम लखर लखल लखव लखा लखि लखी लखु
लखे लखो लखौ लख् लगं लग लगज लगड लगढ लगण
लगद लग- लगम लगर लगव लगह लगा लगि लगी लगु
लगू लगे लगै लगो लग् लघम लघि लघु लध् लच
लचक लचन लचल लचा लची लचु लच् लछन लछम लछा
लछि लज लजन लजव लजा लजि लजी लजु लजो लजौ
लज् लज़ लटं लट लटक लट- लटन लटप लटा लटि
लटी लटु लटू लटो लट् लठ लठि लठै लडं लड़
लडु लड् लढ़ लत लत- लतड लतप लतर लतह लता
लति लती लत् लथ- लथा लथे लदन लद- लदव लदा
लदु लद् लनत लना लनी लप लपक लपझ लपट लपन
लपल लपस लपह लपा लपि लपे लप् लफं लफट लफन
लफ् लफ़ लब लबझ लबड लबद लबन लबर लबल लब-
लबा लबी लबे लब् लभन लभस लभ् लम लमई लमक
लम- लमच लमछ लमज लमट लमः लमत लमध लमह लमा
लय लयक लयन लय- लया लयि लर लरक लरख लरज
लरझ लरन लरा लरि लरी ललं लल ललक ललच ललछ
लल- ललद ललन लला ललि लली ललौ लल् ललह लवं
लव लवक लवण लवन लवर लव- लवल लवा लवे लव्
लशक लशट लशु लश् लषण लषन लष् लस लसक लसद
लसन लसम लसर लसल लसि लसी लसु लसो लसौ लस्
लहँ लहक लहज लहट लहठ लहन लहब लहम लहर लहल
लहस लहा लहि लही लहु लहू लहे लाँ लां ला
लाइ लाई लाउ लाऊ लाक लॉक लाख ला- लाग लाघ
लाच लाछ लाज लाट लॉट लाठ लाड लात लाथ लाद
लाध लान लाप लाफ लाब लाभ लाम लाय लार लाल
लाव लाश लाष लास लाह लिं लिग लिए लिक लिख
लिच लिट लिठ लिड लिप लिफ लिब लिय लिल लिव
लिश लिस लिह लीक लीख लीग लीच लीझ लीड लीढ
लीत लीथ लीद लीन लीप लीब लीम लीर लील लीव
लीह लुं लुआ लुक लुख लुग लुघ लुच लुज लुट
लुठ लुड लुढ लुत लुन लुप लुब लुभ लुर लुल
लुव लुह लूँ लू लूक लूख लूग लूघ लूट लूण
लूत लून लूब लूम लूर लूल लूस लूह लें ले
लेइ लेई लेओ लेक लेख लेन लेज लेट लेड लेथ
लेद ले- लेप लेब लेम लेर लेल लेव लेश लेष
लेस लेह लैं लैप लै लैट लैन लैर लैल लैस
लों लो लोइ लोई लोक लोत लोख लोग लोच लोज
लोट लोड लोढ लोण लोथ लोद लोध लोन लोप लोफ
लोब लोभ लोम लोय लोर लोल लोव लोश लोष लोह
लौं लौक लौड लौन लौ लौआ लौछ लौज लौ- लौट
लौद लौम लौर लौल लौस लौह ल्य ल्व ल्ह
 
लौटें          मुख पृष्ठ