व/va

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
वंद वाय वीज वीर वेव वचा वंक वंग वंच
वंछ वंज वंट वँट वंठ वंड वंध वंश वक वक्
वकच वकज वक- वकर वक़ वका वकी वकु वकू वस्
वगल वगा वगै वग् वच वचन वचर वचस वचो वच्
वजन वजह वजा वजी वजू वज् वट वटक वट- वटर
वटि वटु वटो वठर वडि वण वणि वत् वतं वत
वतन वती वतो वथ् वदं वद वदत वदन वदर वदा
वदि वदी वदु वद् वध वधक वधज वधत वधन वध-
वधा वधि वधु वधू वध् वन वन- वनग वनच वनज
वनद वनम वनर वनव वनस वनह वना वनि वनी वने
वनो वनौ वन् वपन वपा वपु वयु वपो वप् वफ़
वबा वभ् वमन वमि वमी वम् वयं वयः वय वयण
वयस वय- वयो वरं वर वरक वर- वरज वरट वरण
वरत वरद वद- वरन वरम वरय वरर वरल वरव वरह
वरा वरि वरी वरु वरू वरे वर् वकि वलन वलं
वल वलभ वलय वलव वलस वला वलि वली वलू वले
वलै वल् वव वशं वश वशक वशग वशा वशि वशी
वश् वषट वष् वसं वसअ वसत वसन वमा वसल वसव
वसह वसा वास वसि वसी वसु वसू वहं वह वहत
वहद वहन वहम वहल वहश वहा वहि वही वहू वह्
वाँ वां वा वाइ वाउ वाक वाग वाङ वाच वाज
वाट वाड वाण वात वाद वाध वान वाप वाम वमर
वार वाल वाव वाश वाष वाह विं विध विश वि
वि० विक विख विग विघ विच विछ विज वजि विट
विठ विड वित विथ विद विन विप वि- विण विफ
विब विभ विम विय विर विल विव विष विस विह
वीं वीक वीख वीच वीझ वीट वीण वीत वीथ वीध
वीन वीप वी० वीभ वीस वुज वुस वृं वृक वृज
वृत वृथ वृद वृध वृन वृश वृष वृह वें वे
वेक वेग वेट वेड वेढ वेण वेत वेद वेज वेध
वेन वेप वेर वेल वेश वेष वेस वेह वैध वै
वैक वैख वैग वैघ वैच वैज वैड वैण वैत वैद
वैन वैप वैफ वैब वैभ वैम वैय वैर वैल वैव
वैश वैष वैस वैह वोट वोड वोढ वोद वोर वोल
वोह व्य व्र व्ह
 
लौटें          मुख पृष्ठ